Antarësimi dhe ndërprerja e antarsisë:

  10.1 Antarë i shoqatës mund të bëhet çdo person i moshës madhore i cili ka aftësi për të vepruar, që pranon parimet themelore të Shoqatës dhe i respekton ato.
  10.2 Antarsimi dhe veprimet humanitare të antarve të shoqatës bëhen në bazë të parimeve vullnetare.
  10.3 Për punen që kryen si antarët ashtu edhe kryesia e shoqatës nuk ju parashihet ndonjë lloj kompensimi material, gjithashtu nuk ka të drejtë asnjë antarë të kerkojë pages, pasi që është organizatë humanitare jofitimpruese.
  10.4 Antar i shoqatës konsiderohet çdo person i cili nënshkruan fletantarsimin e shoqatës ose paguan antarsimin.
  10.5 Shuma e antarsisë Fr. 50.- është përcaktuar nga këshilli drejtues dhe pagesa është mujore, pagesa bëhet kryesisht me fletëpagesë ose nëpërmjet Bankës

  Neni 11
  Të drejtat dhe obigimet e antarve të shoqatës:
  a) Të jenë pjesmarrës në marrjen e vendimeve të cilat janë me rëndësi për shoqatën,
  b) të mund të zgjedhin dhe të jenë të zgjedhur në Kryesinë e shoqatës.

  Sponzorët

  Scan the code